Bảo mật riêng tư

Dữ liệu bạn cung cấp sẽ được chúng tôi sử dụng như thế nào?

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ khi bạn đăng ký. Chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi thông tin về Trang web hoặc Dịch vụ cho người dùng của Trang web giống như bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn cả trực tuyến và ngoại tuyến khi cần thiết.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và cookie của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán vấn đề với máy chủ và quản trị trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để thu thập thông tin dân số tổng quát và được lưu trữ như một phần nhận dạng. Chúng tôi sử dụng cookie chỉ khi cần thiết, để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn, cũng như để lưu mật khẩu của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie. Trong trường hợp này, hãy hiểu rằng bạn có thể không đủ điều kiện cho bất kỳ ưu đãi đặc biệt và / hoặc khuyến mãi nào chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng của Trang web.

Thông tin cá nhân của bạn có được chia sẻ không?

Không.

Thay đổi Chính sách Riêng tư

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách riêng tư này theo thời gian.

Liên hệ với Trang web

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố quyền riêng tư, sử dụng thương hiệu và tư liệu được bảo hộ bản quyền của chúng tôi trong quá trình vận hành của trang web này, hay bất kỳ vấn đề nào khác, hãy *liên hệ với chúng tôi." *